خام گیاه خواری(خگخ)

خام گیاه خواری در واقع خوردن هر نوع خوراکی در طبیعت است که بدون دستکاری انسان و بدون استفاده از حرارت می توان خورد. البته می توان گفت که هیچ ماده خامی در طبیعت وجود ندارد و تمام مواد خوراکی به وسیله حرارت خورشید و قابلمه زمین به وجود آمده اند. به عنوان مثال یک سیب درختی را در نظر بگیرید. این سیب در طول ماهها با تابش حرارت و انژی خورشید و استفاده از مواد معدنی درون زمین و به وسیله درخت به عمل می آید. سایر میوه ها و رستنی ها نیز همین گونه اند و در واقع خام نیستند اما چون به وسیله انسان و اجاق گاز حرارت ندیده اند، آنها را اصطلاحا خام می نامند. مواد خام گیاهی زنده بوده و برای سلولهای زنده ما سازگارند. بدن زنده نیاز به غذای زنده دارد. با پختن سلولهای زنده گیاهی می میرند و در واقع ما به مرده خواری رو می اوریم.